Veel oorspronkelijke cultuur-historische landschapselementen zijn bewaard gebleven in de Oosterboer.

De wijk ontleent zijn naam aan het historische buurtschap Oosterboer op welk grondgebied de wijk deels gerealiseerd is. Oosterboer betekent oosterbuur en suggereert een vroege relatie met Meppel van waaruit dit gebied mogelijk ontgonnen is.

De boermarke (eigen bestuurlijke eenheid van een boerengemeenschap) Oosterboer kent een lange geschiedenis die in ieder geval teruggaat tot de Volle Middeleeuwen waarin het kapittel van Sint Pieter uit Utrecht hier landerijen bezat en op het grondgebied van het huidige Oosterboer zelfs pachthoeves in eigendom had: Het Slot, Luttike Ramhorst, Ramhorst, In den Bloemen en Rumpte.

Pas in de 16de eeuwse archiefbronnen wordt de Oosterboer als buurtschap, dat is een andere naam voor (boer)marke), genoemd binnen het kerspel Meppel. Een kerspel bestaat uit een aantal buurtschappen rondom een kerk. Deze aparte positie van de Oosterboer binnen Meppel moet waarschijnlijk verklaard worden uit het verschil  in karakter en omvang  van de beide gemeenschappen, wat het gevolg was van de opkomst van Meppel als stadje. Terwijl in de 15de en 16de eeuw de bevolking van Meppel groeide en de handel en nijverheid een belangrijke rol ging spelen, bleef de Oosterboer een agrarische gemeenschap die qua inwonertal en aantal erven ongeveer gelijk bleef. Dit leidde ertoe dat de Oosterboer als buurtschap eigen belangen behartigde, die vaak anders lagen dan die van de Meppelers.

Ofschoon Meppel als stadje in de periode van de 17de eeuw tot en met de 19de eeuw verder uitgroeide, bleef het gebied van Oosterboer bestuurlijk onderdeel van Meppel, ook na de vorming van nieuwe gemeenten die plaatsvond aan het begin van de 19de eeuw.

Het landschap ter plaatse van de Oosterboer was oorspronkelijk gelijk aan dat van het huidige Broekhuizen. Het bestond uit blokvormige, onregelmatige verkavelingen, elk individueel met houtwallen omgeven. In dit landschap stonden de boerderijen niet bij elkaar in een lint, maar verspreid, al laat een kaart uit 1933 een concentratie zien van boerderijen in het zuidelijk deel van de Oosterboerweg ter plaatse van de toen aanwezige Rumptigerbrug over de Hoogeveense Vaart. Die concentratie was er in de 19de eeuw en eerder echter niet.

Bron: ‘Cultuurhistorische Inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel’