Een deel van het Ringpark van de wijk Oosterboer aan de Oosterbroekenweg is omgetoverd tot een waar paradijs voor wilde bijen en vlinders. In het najaar van 2017 zijn de eerste plannen gevormd tijdens een veldbezoek.

De basis van het Ringpark bestaat uit intensief en extensief onderhouden grasland / grasperken met een aantal waterpartijen en enkele bosschages. Zover bekend bestaat het onderhoud van de grasstroken uit (extensief) maaibeheer en schapenbegrazing. Op een aantal plekken zijn machinaal bloembollen aangeplant. Langs de omgevormde vijver bevinden zich schrale open zandplekken, ideaal als nestelplek voor wilde bijen. Daarnaast worden de oeverranden van de aanwezige vijvers extensief onderhouden.

Kansen
Er zijn kansen gecreëerd om het beheer en de inrichting van het Ringpark verder te optimaliseren voor vlinders en wilde bijen. Zo is er een bijenhotel geplaatst en fruitbomen en tientallen inheemse struiken geplant en bloembollen gepoot. Verder zijn er klaprozen gepoot en frambozenstruiken geplant. Ook heel veel andere planten en dieren zullen daarvan kunnen profiteren. Daarbij valt te denken aan het vergroten van de bloemenrijkdom door zoveel mogelijk over te schakelen op ecologisch maaibeheer, fasering van het (maai)beheer in tijd en ruimte vormgeven, de voedselbeschikbaarheid voor insecten verhogen door de aanplant van een aantal struwelen met inheems bosplantsoen en het aanbrengen van geschikte nestelplekken voor wilde bijen in de vorm van dood hout en schrale zandplekken. Het informatiebord achterop het bijenhotel geeft nadere uitleg.

Bloemenrijkdom
Wilde bijen en vlinders zijn afhankelijk van bloemen voor hun overleving. Wilde bijen hebben bloemen nodig voor hun eigen energiebehoefte (nectar), alsmede voor de larven (stuifmeel). Het is om deze reden belangrijk dat vanaf het vroege voorjaar (medio maart) t/m het najaar (medio oktober) voldoende bloeiende kruiden en heesters aanwezig zijn in het Ringpark om deze geschikt(er) te maken voor deze insecten.

Bewonersbetrokkenheid
Een belangrijk doel van het plan is het optimaliseren van het beheer en de inrichting van het Ringpark van Oosterboer voor wilde bijen en vlinders. Een tweede doel van dit initiatief is het creëren van betrokkenheid van de bewoners uit Oosterboer bij natuur- en landschapsbeheer en de inrichting en het onderhoud van hun eigen leefomgeving.

De bewonersgroep ontvangt daarbij ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe vanuit het project ‘Nederland Zoemt’. Samenwerking vindt daarnaast plaats met de gemeente Meppel.  

Vrijwilligers helpen bij het planten van de fruitbomen.