Visual uitnodiging brainstormsessies

In het kader van wijkaanpak Oosterboer organiseert gemeente Meppel op dinsdag 2 en donderdag 4 maart verschillende online brainstormsessies. Samen met inwoners en organisaties kijken we vooruit naar de wijk Oosterboer in 2050. Tijdens deze verkennende gesprekken dienen de uitkomsten van de meedenkperiode in februari als leidraad. In de gesprekken borduren we voort op de wensen van de bewoners. 

Praktische informatie 

Elke brainstormsessie wordt twee keer georganiseerd. Je kunt je inschrijven voor maximaal twee brainstormsessies. Daarnaast kun je je op de reservelijst laten plaatsen voor een derde sessie. Als er plek is, plaatsen wij je alsnog. De sessies starten ’s avonds om 19:30 uur en duren maximaal 90 minuten. 

Brainstormsessies 

1. Voorzieningen in 2050 

Oosterboer is een wijk met veel voorzieningen zoals scholen, kinderopvangcentra, winkels, gezondheidscentra en verenigingen. Deze voorzieningen bieden activiteiten en ondersteuning voor inwoners van jong tot oud. De voorzieningen liggen verspreid over de wijk en maken vaak gebruik van eigen gebouwen. Voldoet het voorzieningenaanbod voor de inwoners van de toekomst? Is er bijvoorbeeld voldoende aanbod voor de jeugd en wordt de steeds ouder wordende bewoner goed ondersteund? Zijn er kansen voor samenwerking tussen verschillende partijen in Oosterboer? Welke rol heeft de gemeente en welke rol hebben organisaties en bewoners hierbij? Tijdens deze brainstormsessie bespreken we hoe het voorzieningenaanbod in Oosterboer er uit zou kunnen zien in 2050. We betrekken bij deze sessie de uitkomsten van de meedenkperiode en gegevens uit de Monitor Maatschappelijk Resultaat van de gemeente. 

2. Achter de voordeur: uw woning in 2050 

De belangrijkste plek in Oosterboer is jouw eigen huis. Veel bewoners vinden Oosterboer een prettige wijk om te wonen. In dertig jaar tijd is de wijk gegroeid naar zo’n 3000 huishoudens. De huizen in de wijk zijn verschillend in type en leeftijd. Dit vraagt de nodige aandacht in de toekomst. Zijn het huis en de tuin nog aangenaam als de temperaturen stijgen en er meer neerslag valt? Kunnen de bewoners er blijven wonen als zij ouder worden? Is er al aandacht voor verduurzaming? Wat komt er op de bewoners af en hoe kunnen de gemeente en andere organisaties hierbij helpen? Tijdens deze brainstormsessie bespreken we hoe jouw huis en tuin eruit kunnen zien in 2050. Daarnaast leggen we verbanden met andere thema’s. 

3. Een bereikbaar en toegankelijk Oosterboer 

Oosterboer heeft als wijk het grootste aantal kinderen in Meppel. Tegelijkertijd worden de inwoners van Oosterboer gemiddeld genomen steeds ouder. Is de wijk straks voldoende toegankelijk voor inwoners en bezoekers in alle leeftijden? Nodigt de openbare ruimte uit tot het maken van een ommetje of spelen? Zijn de routes in de wijk logisch en overzichtelijk? Waar is sprake van parkeerproblemen? Welke rol heeft de gemeente en welke rol hebben organisaties en bewoners hierbij? Tijdens deze brainstormsessie bespreken we hoe Oosterboer in de toekomst toegankelijk blijft voor jong en oud en leggen we verbanden met andere thema’s. 

4. Oosterboer: een aantrekkelijke en gezonde wijk 

Oosterboer is een groene wijk. Het Ringpark omzoomt de wijk en verbindt verschillende buurten met elkaar. In deze sessie bespreken we de functie(s) van het openbaar groen op wijkniveau. Nodigt het groen voldoende uit om te bewegen? Hoe maken we het groen aantrekkelijk voor jong en oud? En hoe zorgen we ervoor dat het groen helpt bij het omgaan met klimaatverandering en het versterken van biodiversiteit? Welke rol heeft de gemeente en welke rol hebben organisaties en bewoners hierbij? Tijdens deze brainstormsessie kijken we vooruit naar 2050 en leggen we verbanden met andere thema’s. 

5. Buurtgericht werken in Oosterboer 

Gemeente Meppel wil de wijkaanpak Oosterboer samen met bewoners en organisaties vormgeven en uitvoeren. Een buurtgerichte aanpak kan passen bij Oosterboer, omdat de buurten erg van elkaar verschillen. Deze brainstormsessie gaat over de mogelijke manieren van samenwerken tijdens de wijkaanpak. Hoe kan de gemeente Meppel de samenwerking het beste vormgeven? Welke rol wil jij als bewoner of organisatie hebben? Wat zijn de eerste stappen om te komen tot samenwerking? Tijdens deze brainstormsessie verkennen we de werkwijze voor het vervolg van wijkaanpak Oosterboer. 

Inschrijven kan via dit formulier. Na de inschrijving ontvang je verdere instructies voor de bijeenkomst.