Huishoudelijk reglement Wijkplatform Oosterboer/ Ezinge

Artikel 1
Het wijkplatform is geen rechtspersoon, maar een onafhankelijke bewonersgroep waarmee de gemeente en andere (professionele) partijen regelmatig overleggen.

Artikel 2
Inzet voor het Wijkplatform is op basis van vrijwilligheid.

Artikel 3
Het wijkplatform behartigt de belangen van de wijk Oosterboer/Ezinge. De belangenbehartiging is gericht op verbetering en behoud van de woon-en leefomstandigheden.

Artikel 4
Het Wijkplatform heeft tot doel de leefbaarheid in de wijk Oosterboer/Ezinge te verbeteren door middel van overleg en samenwerking tussen belanghebbende partijen. Het betrekken en activeren van buurtbewoners is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Artikel 5
Het Wijkplatform vergadert minimaal 1x per maand aan de hand van een agenda. Vergaderingen zijn openbaar en worden ten minste één week van tevoren aangekondigd.

Artikel 6
Besluiten kunnen slechts genomen worden met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.

Artikel 7
Het Wijkplatform kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk of per email voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk of per email door de voorzitter aan de leden te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een formulier opgemaakt, dat na medeondertekening van de voorzitter bij de eerst volgende vergadering bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 8
Een besluit is aangenomen wanneer de meerderheid van stemmen voor het besluit heeft gestemd.

Artikel 9
In een vergadering van het wijkplatform wordt dit reglement met meerderheid vastgesteld.

Artikel 10
Het Wijkplatform kiest uit haar leden een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris.
De zittingstermijn voor de voorzitter is 3 jaar.

Artikel 11
De leden van het Wijkplatform kunnen buiten de platformbijeenkomsten ook tussentijds bewonersavonden organiseren al dan niet met hulp van externe inleiders. Het wijkplatform streeft er naar tenminste eenmaal per jaar een algemene bewonersavond te organiseren.

Artikel 12
Tussentijds terugtreden van een bestuurslid vindt plaats of op eigen verzoek of als het bestuurslid niet meer woonachtig is in de wijk of nadat het bestuurslid niet meer het vertrouwen geniet van de meerderheid van de wijkplatformleden. Stemming vindt plaats op basis van agendering vooraf. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter vindt vervulling plaats door de vicevoorzitter totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen.

Artikel 13
1. De voorzitter leidt de vergaderingen.
2. De voorzitter ziet toe op een goede uitvoering van dit huishoudelijk reglement en van de besluiten genomen door het Wijkplatform. De voorzitter is de contactpersoon en woordvoerder naar buiten toe.

Artikel 14
1. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 15
1. Met inachtneming van de in dit reglement neergelegde bepalingen handhaaft de voorzitter de orde in de vergadering.
2. Voor iedere vergadering wordt een presentielijst van de leden bijgehouden.
3. De voorzitter van de vergadering stelt het resultaat van de discussie vast en verwoordt het besluit.
4. Het besluit wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen. De stemmen worden mondeling uitgebracht.
5. Tegenstemmers kunnen, indien zij dat wensen, met naam in het verslag van de vergadering worden opgenomen.

Artikel 16
Indien leden niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, meldt men zich tijdig af bij de secretaris van het wijkplatform.

Artikel 17
Om tegenstrijdige belangen te voorkomen, mogen Meppelse wethouders, raadsleden, commissieleden, fractiemedewerkers en fractiesecretarissen geen lid zijn van het Wijkplatform.

Artikel 18
Aanpassing van het huishoudelijk reglement kan geschieden met meerderheid van stemmen in een vergadering op basis van agendering vooraf.

Artikel 19
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van heden. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Wijkplatform Oosterboer – Ezinge.